Centrum Turystyczne "Euro-Travel" D±browa Tarnowska  tel./fax (014) 642 42 25  e-mail: biuro@euro.travel.pl